رسم الگوریتم پایه نهم درس کار و فناوری

نمونه ای از الگوریتم ساده برای پودمان الگوریتم کاروفناوری پایه نهم


کپی ممنوع


نمونه های دیگر در ادامه مطلب


الگوریتم ساده ساخت عروسک چوبی:


الگوریتم ساده ساخت جامدادی